Organisering av Namdal historielag

De første historielaga i landet ble etablert som regionale eller fylkesvise lag. Dette gjaldt også for Namdal Historielag og Nord-Trøndelag Historielag som arbeider i sørdelen av gamle Nord-Trøndelag fylke. Hovedformålet var å arbeide for å styrke interessen for og å ta vare på den lokale og regionale historia. Enkelte lag har hatt to-delt formål ved at de har arbeidet både for den skriftlige dokumentasjonen og formidling/publisering, og med gjenstandsinnsamling og bygningsbevaring i museal sammenheng. 

For Namdal Historielag har den skriftlige dokumentasjonen og formidlinga vært et hovedarbeidsfelt gjennom lagets 70-årige historie. De aller største løftene hittil har vært arbeidet med å få utgitt Namdalens historie bind 1 og 2. Dette er to monumentale og faglig solide verk, som dekker Namdalens historie fra de første tider og fram til 1837.

Bind 3 av Namdalens historie er klar

Namdal Historielag har tidligere gitt ut to bøker om Namdalens eldre historie. Denne nye boka
handler om den regionale utviklinga i Namdalen etter 1837, og viser hvordan lokale og nasjonale 
rammer og betingelser bidrar til å forme samfunnet i denne perioden. 

Les mer