Leder Trond Prytz holdt innlegg under oppstartsmøtet 8. september 2020 på Sagbruksmuseet Spillum. Bak: Martin Fossland fra Namdalsavisa sendte live på Facebook fra møtet. Sittende: Forfatter Øystein Idsø Viken som hadde innlegget “Woke i Namdalen”.

Innlegg på oppstartmøte på Sagbruksmuseet, Spillum 8.september 2020 v/Trond Prytz, leder Namdal Historielag:

For Namdal Historielag er dette møtet en viktig og meget gledelig begivenhet.

Siden stiftelsen i 1946 har laget hatt som formål å fremme interessen for region og lokalhistorien i Namdalen. Gjennom nesten 75 år har lagets arbeid kretset rundt dette. Høydepunktene både når det gjelder innsats og resultat har først og fremst vært den sammenhengende rekken med årbøker fra 1959, og videre Namdalens historie bind 1 ved Jørn Sandnes som kom ut i 1965, og bind 2 «Mellom skogen og havet» ved Per R. Christiansen i 1999.

Så langt er Namdalshistorien skrevet fram til 1837. Ved avslutningen av arbeidet med Bind 2 ble det satt av et større beløp som et slags reiregg for videre skriving. Over de siste 20 åra er mye gjort for å videreføre den skrevne historien, men finansieringen av dette har vært for krevende.

Men nå tar vi det store spranget. Vi er i gang med 3.bind. Da er det svært hyggelig at vi her ved markeringen av oppstarten har med oss representanter for de som har hjulpet oss til å bygge den økonomiske grunnmuren for prosjektet og dermed puffet oss videre. Mange ønsker å bidra. Det vil etter hvert bli nevnt på den nye hjemmesida til historielaget, og i selve boka når den foreligger.

Likevel nevner jeg her i dag to bidrag som har hatt meget stor betydning for oppstartbeslutningen. Først Namdal Regionråd som tidlig bidro til å modne tankene våre, og som senere bekreftet støtten med en betydelig bevilgning. Med regionrådet i ryggen har vi også alle Namdalskommunene med oss.  Det betyr mye for arbeidet videre.
Så nevner jeg NTS – Namdal Trafikkselskap (ved Harry Bøe) som med stor velvilje faktisk ga oss det vi søkte om. Det skapte troen på at det også fra næringslivet kan komme nødvendige og viktige bidrag.
Nå må jeg legge til at vi ikke er i helt i mål med finansieringen, men ut fra den interesse vi møtes med, er vi svært optimistiske i forhold til å greie dette.

Jeg må også nevne at Historielaget går inn med egne midler fra den kapitalen som er skapt gjennom den årvisse utgivelsen av Årbok for Namdalen.
Det gir grunn til å takke alle de som gjennom årene på forskjellig vis har sørget for at denne boka kommer ut. Og videre også takke alle de som gjennom årene trofast kjøper årboka og som forhåpentligvis fortsetter med det. Det er selve «folkegaven» til at vi nå greier å ta fatt på siste etappe i stafetten Namdalens historie.

Mange har sikkert fått med seg at vi har satt «Nytida» som arbeidstittel på bind 3. Det navnet er inspirert av Olav Duuns ordtak «Nye ting må ha lov å skje dei og» – og sannelig er det mange nye trekk i samfunnsutviklingen i Namdalen over nesten 200 år som prosjektet og boka skal forholde seg til.
Den forrige boka hadde undertittelen «Mellom skogen og havet» og disse elementene preger nok den bokas fokus til en viss grad.

Jeg tror at vi i etterfølgeren «Nytida» vil møte mange flere elementer i det namdalske mangfoldet. Her er det bare å ramse opp: fjellet, elvene, kulturlandbruket, industrien, kysten, samferdsel, by og bygd, og ikke minst gjør folket selv seg gjeldende for alvor i denne tidsperioden.  Her blir det liv ! 
Råmaterialet for en forfatter er omfattende. Mye er det skrevet om, snakket om og grublet over i mange slags sammenhenger, men du verden her er det mange spor å gå videre i og mange tråder å nøste opp.

Dette arbeidet er det altså Øystein Idsø Viken som skal gjøre. Han har sin oppvekst fra Vassbotnan på grensa mellom Overhalla og Høylandet. Siden i livet har han, etter historielaget mening, forberedt seg svært godt for det arbeidet han nå tar fatt på.  Vi ønsker han hjertelig velkommen til på jakten på de historiske sporene som fører fram mot dagens Namdalen.

Vi kommer tilbake til Øystein etter hvert, men jeg nevner at vi er glade for at han har en veldig åpen og samfunnsorientert arbeidsstil som nok etter hvert gjør han til en spennende aktør i namdalsk samfunnsliv. Dette passer godt inn i historielagets ønske om at selve arbeidet med «Nytida» skal skape bredt engasjement.  Hvis vi greier å sette bokprosjektet inn i en større offentlig sammenheng vil det skape større interesse for region og lokalhistorien. Større interesse og oppmerksomhet kan igjen bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med verket.
Vi er ikke ferdigtenkt i forhold til hvordan vi kan gjøre arbeidet med «Nytida» til et slags samfunnsprosjekt. Men det å ha en forfatter som står for en åpen og engasjerende skriveprosess vil i alle fall være et vesentlig pluss i dette arbeidet.

Fra historielagets satses det på en hjemmeside og facebook med tydelig åpning mot å være et redskap for bred kommunikasjon med Namdalens befolkning og omverdenen for øvrig. Her er det på sin plass å nevne at Namdalsavisa har møtt bokprosjektet svært positivt.
Innpass på avisas mange formidlingsplattformer vil være et viktig grunnlag for formidling av arbeidet med og rundt boka

For lokallaga i Namdal Historielag, som er godt representert her i dag, er dette prosjektet veldig spennende. Det er et klart ønske at de skal ha en rolle i dette prosjektet. Med sitt brede folkelige engasjement og sine kunnskaper kan de under arbeidet med boka være et viktig bindeledd til folkets tanker og oppfatninger om fortida og de sporene som fører oss videre. Sammen med laga arbeides det med hvordan de kan trekkes aktivt med i bokprosjektet.
Vi ser for oss at økt generell interesse for Namdalens historie også kan styrke medlemslaga i eget arbeide med å ta vare på den lokale historia.

Som nevnt i åpningen er det ikke helt uten baktanke at vi i dag har oppstartmøte på Sagbruksmuseet, som er en avdeling under Museet Midt.
Fra første stund i forprosjektfasen har vi sett på Museet Midt og Saemien Sijte på Snåsa som helt sentrale medspillere.
Museet Midt med sitt brede arbeidsfelt har sammenfallende geografi med Namdal Historielag, og Saemien Sijte tufter sin virksomhet på det sørsamiske folkets virke, kultur og kulturminner som også er en viktig del av Namdalens historie. Bidrag fra begge museene vil bli viktige når vi med historiefortelling som driver, skal gå nærmere inn i det folkelige mangfoldet og den samfunnsmessige bredden som Namdalen rommer.
Vi ønsker at bind 3 skal formidle historien til både den sørsamiske og den norske befolkningen i Namdalen. Da blir museene trygge medspillere. Vi gleder oss til videre samarbeide og har et håp om at dette etter hvert også kan bære fram mange spennende ting til nytte og glede for oss alle.

Da gjenstår det å ønske oss alle sammen lykke til med arbeidet.

Les i Namdalsavisa:

Nå skal Øystein skrive siste del av Namdalens historie.

Nå starter arbeidet med å skrive et nytt bind av Namdalens historie.